el-an - Lena Anderheim
 
 

Lexikon

Shamanism…

…är den äldsta spirituella praktik, som mänskligheten känner till. Man förmodar att det praktiserades shamanism redan för 40’000 år sedan. Ordet "shaman" kommer fràn Sibirien och betyder spirituell helare eller den, som ser i mörkret.
 

Den shamanska transen/resan

För det shamanska arbetet är ett förändrat medvetandetillstånd väsentligt och kan framkallas genom monotona ljud från trumma, skallra eller med sång och dans. Våra hjärnvågor förändrar sig därmed från normaltillståndet med Betavågor till Alpha- eller Thetavågor, vilket balanserar aktiviteten i den vänstra och högra hjärnhalvan, så att inte bara förstånd och förnuft är vakna utan även aktsamhet, intuition och kreativitet.
 

Den shamanska "diagnosresan"

Ur shamansk synpunkt har alla sjukdomar, problem och blockader att göra med en obalans av energin. Vi kan t.ex. förlora livskraft, när vi upplever traumatiska händelser, eller vi blir översvämmade av för mycket främmande energi. I en shamansk resa i det förändrade medvetandetillståndet är det möjligt att få information om hur vi kan balansera energin, så att det problem som föreligger kan lösas.
 

 

Chakra…

… är ett ord i sanskrit, som betyder hjul. I människans energikropp finns det enligt urgammal syn flera sådana hjul eller centra, där energin ska cirkulera. När ett sådant centrum, hjul eller chakra är blockerat, är det inte möjligt att riktigt nyttja energin i denna del och det kan vara orsaken till svagheter och kan t.o.m leda till sjukdomar. Varje chakra har att göra med en speciell aspekt av livet.
 

Qi Gong

Den gamla kinesiska konsten att aktivera energi genom andnings- rörelse- och imaginationstekniker för att reducera stress, understödja helandeprocesser och förbättra kroppens och själens välbefinnande. Med Qi Gong aktiverar vi vår vitalenergi, som stöder och fäster det shamaniska arbetet. Dessa magiska kropps- och själsövningar hade ursprungligen ett sammanhang med shamanismen i det gamla Kina.
 

 

Extraktion

Främmande eller störande krafter blir borttagna ur klientens energifält.
 
 

Transcendens

Att överskrida gränsen och få kontakt till en annan sfär eller värld betecknas som transcendens.
 

Hjälpsamma krafter

Den förlorade mytiska föreställning om en enhet av djur och människa kan återuppstå i det förändrade medvetandetillståndet och vi kan träffa individuella kraftdjur eller olika hjälpande väsen i den andra verkligheten, vilka bistår med råd, kraft och understöd.
 

Andliga lärare

I form av mänskliga eller gudomliga väsen förmedlar dessa visdom och vetande i den icke-alldagliga-världen.
 

Att hämta tillbaka själen

Livskraft, som har gått förlorad under livets gång eller redan innan födseln (ofta vid dramatiska händelser) söks i den andra verkligheten och energin förs tillbaka till klienten.